زندگی کنيد

سلام

حتما برای شما پيش آمده که سلام کرديد ولی پاسخی نگرفتيد

در همين رابطه مطلبی از بودا را لئوبوسکاليا در کتاب هنر عشق ورزی آورده است

که بودا می گويد:

اگر انتظار نداشته باشيم ٬ همه چيز خواهيم داشت .

عاشق باشيد چون می خواهيد عشق بورزيد.

ببخشيد چون می خواهيد ببخشيد.

گلها باز می شوند چون بايد باز شوند ٬ نه اين که چون مردم از آنها تعريف

 می کنند باز می شوند!

زندگی کنيد و عشق بورزيد چون می خواهيد اين کار را بکنيد .

چون بايد اين کارها را بکنيد.

بله بيايم تلاش کنيم همون چی که می خوايم باشيم نه اونی که ديگرون میخوان .

و با قدرت و سر بلند بگيم « من »  ٬ از من گفتن نترسيم

وقتی به توانيم «من» بگيم اون وقته که به همان راحتی که «بله» ميگيم ٬ «نه»

 هم ميگيم.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید