نخود هر آش

سلام

امان از اين تلفن! از اين تلفن های ضروری ٬ غير ضروری ٬ مزاحم ٬ بی جا ٬ بی دليل و ...

واقعا در مقابل اين تکنولوژی چه بايد کرد ؟

در مقابل تلفن نمی توان مقاومت کرد. لحن آمرانه اش حکم می کند که بلافاصله مشروعيتش را قبول کرده ٬ از کارهای معمول و برنامه ريزی شده دست برداريم و به نياز های آن برسيم. البته ما در ضرب المثل محلی خودمان می گويم نخود هر آش.

واقعا چرا نمی توانيم به تلفن جواب ندهيم؟

چو ن نمی خواهيم  در مورد ما قضاوت های ناجوری کنند.

يا اينکه امر واجبی شايد باشد.

يا اينکه تنوع خوبيه٬ فرصتی برای استراحت و تنفس هست.

تلفن وسيله ای برای ارتباط هست پس بايد حواسمان باشد در ارتباط يک نفر فرستنده پيام هست و يک نفر گيرنده پيام. لذا اگر فرستنده بودیم بايد دقت کنيم که آيا گيرنده ما تمايل به ارتباط با ما دارد يا نه.

و اگر تلفن مان زنگ خورد بايد بدانيم که ما هستيم که می توانيم تصميم بگيريم که گيرنده باشيم يا نباشيم.

پس قبل از گرفتن گوشی خوب تحمل کنيد شايد فرستنده پيام کسی باشد که می خواهد يک ساعت وقت شما را بگيرد و مثلا درد دل کند. اگر آماده بوديد گوشی را بر داريد و بگوييد سلام 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید