مهندسين يا همان اديب

سلام

ديروز در خيابان فرهنگ ساری  برای رفع مشکلات مردم و توجه به حداقل قريب

هفتاد خانوار ساکن کوچه اديب و برای کمک به کانون مهندسين با يک اقدام مردم

 دوستانه نام کوچه را به کوچه مهندسين تغيير دادند.

گفته باشم که

--- يادتان باشد اگر خواستيد نامه ای به جايی بنويسيد جلوی نام کوچه داخل پرانتز

کوچه مهندسين را بنويسيد زيرا شايد اين کانون بعد ها از اين کوچه نقل مکان نمايد

و افتخار اين اسم نصيب ساکنين کوچه ديگری شود .

--- ممکنه شانس اديب اين باشه لذا حتی الامکان از اين کلمه برای نامگذاری

استفاده نکنيد .

--- همکاری شهرداری محترم برای تامين حقوق شهروندان به ويژه کانون

 مهندسين و نمايندگی نظام مهندسی ساری جای بسی خوشحالی است.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید