محدوديت

سلام

مطلبی چند روز قبل در وب نوشت خواندم مر ا به ياد کتاب

‌(بودا در افغانستان تخريب نشد٬ از شرم فرو ريخت) انداخت.

 اين کتاب نوشته محسن مخملباف است

در اين کتاب آمده ؛

             يک بار که به سراغ زنان افغان برای بازی در فيلم رفته

بوديم مردش گفت: مگر ما بی ناموسيم که زنانمان را نمايش دهيم.

 من گفتم: زن شما زير برقع است و ما از برقع فيلم می گيريم و او

 پاسخ داد: خب مردم تماشاچی می توانند تصور کنند که کسی که

زير برقع است ٬ زن است واين بی ناموسی است . بارها از خودم  

 پرسيدم

 آيا طالبان برقع را آوردند ٬ يا برقع طالبان را ؟

و در جای ديگر همين کتاب آمده ؛

           در اردوگاه نياتک واقع در کشور ايران ٬ افغانيان خودشان 

حمام عمومی را برای مرد و زن تعطيل كردند٬ با اين استدلال كه 

 مبادا كسی كه از كنار ديوارهای حمامعبور می كند٬ از اينكه می داند

 جنس مخالفی در پشت اين ديوار عريان است ٬ به گناه بيفتد .

بله وقتی می گويند نگاه طالبانی يعنی اين .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید