کوثر

سلام

ميلاد زهرای مرضيه را خدمت همه به ويژه زنان و مادران گرامی تبريک عرض

می کنم . در مورد حضرت فاطمه نوشتن بسيار سخت است چون هر چه بنويسی

باز احساس می کنی که نتوانستی معرفی کنی به همين خاطر هم هست که

 استاد شهيد دکتر شريعتی می گويد فاطمه فاطمه است.

 محمود جويباری در کتاب  شکوفه عصمت فاطمه زهرا (س) به نقل از حضرت

آيت الله صابری همدانی در مورد سوره کوثر آورده که :

۱-کلمه «اعطيناک» به معنی «ما بخشيديم و اعطا کرديم» يک بار در قرآن آمده.

۲- کلمه «الکوثر» يعنی «خير کثير و فراوان » فقط يک بار در قرآن آمده است.

۳- کلمه «فصلٌ» ٬ «صلٌ» با فاء اضافه يک بار در قرآن آمده ٬ اما بدون فاء يک بار

ديگر هم (در سوره توبه آيه ۱۰۳) آمده که معنای آن به گفته و رای همه مفسرين

«دعا»می باشد ولی در سوره کوثر به معنای «نماز» می باشد.

۴- کلمه «وانحر» يعنی «قربانی کن» با تمام صيغه ها يش فقط يک بار در قرآن

آمده است.

۵- کلمه «شانئک» يعنی «دشمن تو» فقط يک بار در قرآن آمده ٬  از اين ريشه

 نيز دو بار به صورت «شنئان» در سوره مائده آيات ۲و۸ آمده است.

۶- کلمه «ابتر» يعنی «ناقص و بی نسل» نيز فقط يک بار آمده .

از آنچه گفته شد نويسنده کتاب نتيجه می گيرد که :

-اعطا کننده و بخشنده اين هديه گرانبها منحصر به فرد است.

-اعطا شونده اين هديه نيز منحصر به فرد است.

-کسی که برای او (حضرت زهرا) اين هديه به پيامبر ارزانی شد نيز منحصر به فرد

 است.

کسی را سراغ داريد که خداوند در حق او سوره ای با اين ويژگی نازل کرده باشد .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید