بازی

سلام

حتما با بازی شطرنج و فوتبال آشنا هستيد و می دانيد که اين دو بازی چه شباهت ها و تفاوت هايی با هم دارند.

اگر اين دو بازی را از زوايای ديگری نگاه کنيد و يا از دريچه ای که مد نظر من است     به اين دو بازی نگاه کنيد .(از دريچه مديريت)

در هر دو بازی نوعی مديريت حاکم است .

در بازی شطرنج مدير مهره ها را جابجا می کند با توجه به اينکه هر يک از مهره ها وظيفه خاصی دارند و با ضوابط خاصی حرکت می کنند. مدير بر حرکت مهره ها مديريت می کند ولی مديريتی از جنس مديريت نظامی و خود کامه٬

هر يک از مهره ها وظيفه ای دارند ولی تابع محض دستورات مدير هستند و حق انتخاب ٬ تصميم ٬ ريسک و ... را ندارند و هيچ چيزی جز دستور مدير بر عملکرد آنها تاثير ندارد.

اما در بازی فوتبال هم يک مدير حاکم است و او هم بر عملکرد بازيکنان تاثير می گذارد ولی تاثير او قبل از انجام عمل هست و در حين عمل تاثيرش بسيار کم خواهد شد .‌آنچه مهم است اين هست که هر يک از بازيکنان با توجه به وظيفه ای که دارند حق انتخاب ٬ تصميم ٬ ريسک و ... را دارند. و مدير در حين بازی دخالتی ندارد ولی قبل و بعد از بازی هدايت ٬ راهنمايی و ارزيابی و کنترل می نمايد.

مدير در فوتبال برای رسيدن به هدف افراد خود را فدا يا حذف نخواهد کرد (تلف نمی کند) و تا پايان بازی تمام تلاش را برای نگه داشت افراد ميکند.

در شطرنج تنها مدير ارشد هست که در شرايط بحران - ريسک و حالت عادی تصميم می گيرد ولی در بازی فوتبال مربی يا مدير رهبر است و سياست گذار . که بازيکنان هستند که در شرايط بحران و ريسک و حالت عادی تصميم می گيرند.

نکته بسيار مهم اين است که مربی در فوتبال به هدف می نگرد و تمام تلاشش آن است که افراد را با هم و به سمت هدف هدايت کند . ولی در شطرنج مدير بخش اعظم توان و انرژی خود را صرف عملکرد افراد يا بهتر بگويم مهره ها می کند.

در شطرنج مهره ها با هم تعاملی ندارند ولی در فوتبال تعامل بازيکنان بسيار مهم و راهگشاست.

عملکرد صرف خواهد شد و در هر بخشی از فعاليت وارد عمل خواهد شد و به همين دليل ساختار ذهنی او در هر لحظه از زمان ممکن است  شرايط  بحران يا ريسک را به همراه داشته باشد.

ولی مديری که زير مجموعه خود را يک تيم و فراتر از مهره و ماشين فرض کند به زير مجموعه پس از ارائه سياست و برنامه فرصت فعاليت می دهد و در حين فعاليت نظاره می کند و بخش بيشتری از توان خود را برای استراتژی و هدف گذاری بکار می گيرد. درگير بحرانهای جزيی نمی شود.

مديريت شطرنجی (خود کامه - خود رای - متمرکز - تعبدی - خوی نظامی گری)

مديريت فوتبالی ( مشارکتی - با استراتژی - تمرکز زدا - نظم پذير - فعال - خلاق و...)

 

/ 0 نظر / 10 بازدید