آقاي رئيس جمهور سلام

سلام

آقاي رئيس جمهور سلام ٬ عنوان نامه خانم زهرا ميرزايی دانش آموز

 قائمشهری به رييس جمهور است که می توانيد با کليک بر روی آن 

بخوانيد .

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
سيد حسن ميرشفيعي

باســـــلام سالروز شهادت حضرت علي رابه شمــــا و خانواده محترم تسليت عـــرض مينمايم . روز جمعـــه افطار خدمت ميرســــم .