لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

آقاي رئيس جمهور سلام

سلام

آقاي رئيس جمهور سلام ٬ عنوان نامه خانم زهرا ميرزايی دانش آموز

 قائمشهری به رييس جمهور است که می توانيد با کليک بر روی آن 

بخوانيد .

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی