لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

پرسشگری

سلام

روز قبل به دليل کسالتی که داشتم  تقريبا خيلی اذيت شدم چون معمولا کم

دکتر ميرم و کم دارو مصرف می کنم ولی اين دفعه ديگه حسابی تسليم شدم و

 ظرف چند روز چندين نوع دارو مصرف کردم .

خلاصه اينکه برای درمان به مطب دکتری رفتم و تا نوبتم بشه حدود دو ساعتی منتظر

ماندم و در مدت اين انتظار که چند نفری هم بودند روی ميز داخل سالن انتظار سی

 چهل ورق کاغذ بود که نشان ميداد همه آنها مربوط به يک مجله (يک شماره) است

و هر يک از افراد يک برگ را بر می داشت و مطالعه می کرد و به آخر خط که

می رسيد تازه متوجه می شد که ادامه در بر گ ديگری است که پيدا کردن آن

مقدور نيست و به سمت مطلب ديگری می رفت .

خلاصه اينکه جالب بود که پزشک با اين همه مشتری هزينه خريد دو جلد مجله

را نداره و يا اگر داره سليقه نداره و يا اينکه به اون چه مربوطه که مردم علاقه به

خوندن دارند.

من هم که يک برگه از آن مجله گيرم اومده بود مصاحبه ای بود که ابتدا و انتهای آن

را پيدا نکردم ولی مصاحبه شونده در پاسخ به سوال (از کدام علامت نگارشی خوشت

می آيد؟) ٬ جواب داده بود:

علامت پرسش ٬ به خاطر  اينکه شبيه سر انسان است .

واقعا وقتی آدم فکر می کنه می بينه عجب ارتباطی ٬ انسان و پرسشگری ٬

سر انسان و پرسش !

نميشه اين دو را از هم جدا کرد .

انسان بی پرسش آيا باز هم انسانه؟

اگر کسی تلاش کنه پرسشگری را از انسان بگيره  می تونيم بگيم انسان را درک

کرده؟

و اينکه اگه يکی سر داشته باشه و سوال نداشته باشه ....

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی

مجلس هفتم

سلام

تا چند روز ديگر مجلس هفتم هم شروع به کار خواهد کرد.

انشاالله که بيشتر تلاش برای رفع مشکلات و موانع راه توسعه کشور باشه .

تا بتونيم پاسخ مردم شريف را داده باشيم  البته همه می دونيم که مردم خيلی

حق دارند چون هم صاحب اصلی انقلاب هستند و هم بيست و اندی ساله که

بازی سياسی جناح ها را تحمل کردند ولی انتظار زيادی هم ندارند .

 فکر می کنيد خواستن آزادی و يا توجه به نظرات و يا .... انتظار زياديه  

چه خوبه که در اين بازی های سياسی وقتی هم ديگر را نشانه می گيريم

بدانيم که ما هم بله!

 وکم تقصير نداريم

لوييس نی زر  می گويد

وقتی کسی انگشتی بر روی ديگری نشانه می گيرد بايد به خاطر داشته باشد

که سه تا از انگشت هايش به سوی خودش نشانه رفته اند .

يعنی اگر به کسی دستور می دی يا عتاب می کنی يا انتقاد می کنی

مواظب خودت باش چون يک انگشت به به طرف اونه ولی سه تا آن ...

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی

زندگی کنيد

سلام

حتما برای شما پيش آمده که سلام کرديد ولی پاسخی نگرفتيد

در همين رابطه مطلبی از بودا را لئوبوسکاليا در کتاب هنر عشق ورزی آورده است

که بودا می گويد:

اگر انتظار نداشته باشيم ٬ همه چيز خواهيم داشت .

عاشق باشيد چون می خواهيد عشق بورزيد.

ببخشيد چون می خواهيد ببخشيد.

گلها باز می شوند چون بايد باز شوند ٬ نه اين که چون مردم از آنها تعريف

 می کنند باز می شوند!

زندگی کنيد و عشق بورزيد چون می خواهيد اين کار را بکنيد .

چون بايد اين کارها را بکنيد.

بله بيايم تلاش کنيم همون چی که می خوايم باشيم نه اونی که ديگرون میخوان .

و با قدرت و سر بلند بگيم « من »  ٬ از من گفتن نترسيم

وقتی به توانيم «من» بگيم اون وقته که به همان راحتی که «بله» ميگيم ٬ «نه»

 هم ميگيم.

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی